[DB업데이트] 랜섬패치 랜섬웨어 DB업데이트
2017.09.13

랜섬패치의 랜섬웨어DB가 업데이트 되어 안내드립니다.

 

-----------------------------------------------

 

 업데이트일시 : 2017년 09월 13일

 

 업데이트항목 : 

 

 Trojan.Ransom.HiddenTears.10CA

 Trojan-Ransom.HiddenTear985

 Trojan.Ransom.Crysis.6F01

 Ransom.Locky728

 W32.Ransomware.GenB36

 

 

 외 1,200개

 

-----------------------------------------------

랜섬패치다운로드
DOWNLOAD
랜섬패치 사용메뉴얼